Registrácia

Korekným vyplnením následného formulára sa zaevidujete do zoznamu čakateľov o partnerstvo s našou firmou. Následne po zaregistrovaní a prekontrolovaní Vami zadaných údajov Vám na zadanú e-mailovú adresu zašleme vyrozumenie ohľadom Vašej registrácie. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie o užívateľovi
Prihlasovacie údaje
0%
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia HQ Tools, spol. s r. o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava, IČO: 36833622

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdzuje tým, že se zoznámil/a s reklamačným poriadkom, týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí .
Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

Uvedené ceny platia pri nákupe tovaru cez internet. Na tieto ceny sa neposkytujú ďalšie zľavy.

Objednávka nebude vydodaná v prípade, ak zákaník nebude opakovane dostihnuteľný na nim uvedenom telefónnom čísle alebo e-maile.
.

Dodacie podmienky

Dodací termín je v závislosti od skladu už od 24 hodín pracovného dňa. Tovar dodávame v rámci Slovenska.

Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
- Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
-  Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.

V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Dodanie avizujeme telefonicky alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list, návod na použitie a tlačivo zaznamenávajúce obsah dodávky. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Počas sviatkov sa doba dodania môže predĺžiť v závislosti od zásob na centrálnom sklade.

Všetky lehoty pre dodanie tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní e-shopu sú len orientačné.
Objednávky sa vybavujú v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

Tovar dodávame v rámci Slovenska.

Spôsob dodania

Objednaný tovar dopravujeme až k Vám prepravnou službou v rámci Slovenska, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v pracovnej dobe na našej predajni v Stupave.

Poplatky za dopravu

Pri objednávke  tovaru  do  200 Eur s DPH  je účtované prepravné kuriérom UPS 4,90 Eur s DPH (od 24 hodín do 2 pracovných dní keď je tovar skladom). 

Pri objednávke nad  200 Euro s DPH (po Vašej aktuálnej zľave)  neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu.

Platba tovaru
Platba za tovar je možná:

  • splátkovým systémom Quatro
  • v hotovosti pri osobnom odbere v sídle spoločnosti
  • dobierkou, t. j. v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky
  • platba kreditnou kartou (CardPay) *
  • platba cez Internetbanking od Tatrabanky (TatraPay) *
  • prevodom - mailom obdržíte predfaktúru s potrebnými údajmi *
    *Zásielka bude expedovaná až po pripísaní peňažnej sumy na účet prevádzkovateľa.

Záruky, reklamácie, vrátenie tovaru

Na dodaný tovar poskytujeme záruku podľa obchodného zákonníka (Bosch viď. nižšie). Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamácie sa uplatňujú písomne. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť  na náklady zákazníka na nami určené miesto v  SR. Zásielky na dobierku nepreberáme. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar  dopravíme na Vašu adresu v SR na naše  náklady.

Zákazník je povinný reklamovaný výrobok vyzdvihnúť/prevziať do jedného mesiaca po termíne vybavenia reklamácie alebo po oznámení. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie výrobku. V prípade, ak si zákazník výrobok nevyzdvihne v lehote šiestich mesiacov od doby, kedy bol povinný si výrobok vyzdvihnúť, sme oprávnený výrobok predať. V prípade, ak hodnota výrobku presahuje 100 €, oznámime kupujúcemu svoj úmysel výrobok predať a poskytneme zákazníkovi lehotu 30 dní odo dňa odoslania oznámenia do vyzdvihnutia výrobku. Po uplynutí tejto lehoty výrobok predáme a z výťažku uhradíme náklady, ktoré nám vznikli s uskladnením a predajom výrobku.

--------------------------------------------------------------------

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBCU BOSCH
(Stav k 1.1.2014)
Elektrické náradie, pneumatické náradie a meracia technika BOSCH sú starostlivo
odskúšané, testované a podrobené dôkladnej kontrole vo firemnom oddelení pre kontrolu
kvality BOSCH.
Spoločnosť Robert Bosch odbytová s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) poskytuje záruku za akosť
na zakúpené elektrické ručné náradie, pneumatické ručné náradie a meracie prístroje.
Na toto náradie poskytuje Predávajúci záruku za akosť pri splnení nasledujúcich podmienok:
1. Záruku poskytujeme pod podmienkou dodržania nasledujúcich pravidiel (č. 2-7). V
takom prípade garantujeme bezplatné odstránenie poruchy na náradie, ktorá bola v
dobe platnosti záručnej doby preukázateľne spôsobená chybou materiálu alebo
nedodržaním technologického postupu výroby.
2. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.
Záručná doba je 12 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, ktorý je podnikateľ a pri
uzavretí kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka taktiež jeho podnikateľskej
činnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia prvým Kupujúcim. Rozhodujúci je
dátum na origináli dokladu o kúpe.
Pri všetkých, po dni 1. 9. 2004 zakúpených profesionálnych modrých elektronáradí a
meracích prístrojoch (s výnimkou vysokofrekvenčného náradia, priemyselných
akumulátorových skrutkovačov a pneumatického náradia), sa záručná doba predlžuje
na 36 mesiacov od prevzatia tovaru, ak Kupujúci toto náradie počas 4 týždňov po dni
kúpy zaregistruje. Akumulátory a nabíjačky, ako aj dodávané príslušenstvo, sú z tohto
predĺženia záruky vylúčené. Registráciu je možné uskutočniť len cez internet na adrese
www.bosch-pt.com/warranty. Ako potvrdenie slúži doklad o registrácii, ktorý sa musí
ihneď vytlačiť, ako aj originál dokladu o kúpe, z ktorého plynie dátum kúpy. Registrácia
je možná len po vyhlásení súhlasu Kupujúceho s poskytnutím a uložením v registrácii
uvedených údajov.
3. Zo záruky sú vylúčené:
- diely podliehajúce opotrebeniu obvyklým užívaním alebo inému prirodzenému
opotrebeniu, ako aj vady náradia, spôsobené obvyklým opotrebením alebo iným
prirodzeným opotrebením;
- vady náradia spôsobené nedodržaním pokynov pre používanie, používaním v
rozpore s účelom využitím, abnormálnymi podmienkami prostredia, neprimeranými
prevádzkovými podmienkami, preťažením alebo nesprávnou údržbou alebo
ošetrovaním;
- vady náradia spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných dielov,
ktoré nie sú originálnym príslušenstvom/doplnkom alebo dielom BOSCH,
náradie, ktoré bolo upravované alebo pozmeňované;
- nepatrné odchýlky od požadovanej akosti, nepodstatné pre hodnotu a úžitkové
vlastnosti náradia.
4. Odstránenie nami uznaných závad, plynúce zo záručných záväzkov, sa uskutočňuje
tak, že chybné náradie podľa nášho rozhodnutia bezplatne opravíme alebo nahradíme
bezchybným náradím rovnakého typu (resp. nasledujúcim modelom). Nahradené
(vadné) náradie alebo diely sa stávajú naším majetkom.
5. Nároky, plynúce zo záruky sa musia uplatniť počas trvania záručnej doby. K tomu je
potrebné reklamované náradie spolu s originálnym dokladom o nákupe, na ktorom musí
byť uvedený dátum predaja a označenie produktu, predložiť alebo poslať
Predávajúcemu alebo servisu, ktorí sú uvedení v Návode na použitie. Pri uplatňovaní
nárokov pri 36-mesačnej záručnej lehote na základe vyššie uvedenej registrácie sa
súčasne musí predložiť doklad o registrácii. Rozobrané náradie, či už len čiastočne,
alebo úplne, nie je možné predkladať ani zasielať na reklamáciu. Ak Kupujúci odosiela
náradie Predávajúcemu alebo autorizovanému servisu poštou, náklady na prepravu a
riziko prepravy nesie Kupujúci.
6. Na ostatné nároky, okrem práva na odstránenie vád náradia, vyplývajúceho zo
záručných podmienok, sa naša záruka nevzťahuje.
7. Záručné úkony nie sú dôvodom na predĺženie alebo obnovenej záručnej lehoty.
Vyššie uvedené záruky platia pre náradie, zakúpené a používané v Európe.
Na tieto záručné podmienky sa vzťahuje české právo s vylúčením Dohody spojených
národov o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru (CISG), ak to zákon dovoľuje.
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4

-------------------------------------------------------------------------------------
 

Reklamácia poškodeného balíka:
Naše zásielky sú vždy prelepované originálnou páskou HQ Tools (iné zásielky - okrem obálok, prosim, nepreberať, alebo preberať s výhradou a zapisať to ihneď vodičovi do prepravného listu). Ďalej prosím o kontrolu počtu prepravovaných kusov, t.j. pokiaľ máte na prepravnom liste uvedené napr. 3 ks, nie je možné, aby ste prevzali iný počet.
V prípade, že je balík očividne poškodený už pri preberaní tovaru, taktiež ihneď do prepravného listu za prítomnosti vodiča zapísať "poškodená zásielka". Pokiaľ tak neurobíte, nie je možnosť túto zásielku reklamovať.

Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (viď. nizsie formulár "Odstupenie od zmluvy HQ). Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. 
Tovar je potrebné doručiť  na náklady zákazníka na nami určené miesto v  SR.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru. Samotný tovar  ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Viď. nizsie formulár "POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY"

Neplatí pre náhradné diely.

Alternatívne riešenie sporov  (zákon 391/2015)
V prípade, že kupujúci  nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci  je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 1.) ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; 2.)ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť tu môže podať kupujúči žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov

Prevádzovateľ internetového obchodu www.profinaradie.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom:
- zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
- znenie zákona č. 18/2018 Z.z. resp. odkaz na jeho aktuálne znenie: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať listom doručeným do sídla spoločnosti.
V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia budú tieto údaje zlikvidované.
Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH.

Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradene.

Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.